மாநில விலங்குகள்


தமிழ்நாடு - வரையாடு

கேரளம் - யானை

குஜராத் - சிங்கம்

உத்தரகாண்ட் - கஸ்தூரி மான்

லட்சத் தீவுகள் - பட்டாம்பூச்சி, மீன்

மகாராஷ்டிரம் - மலை அணில்

மேகாலயா - மேகப்புலி

Comments