கானிங் பிரபு

கானிங் பிரபு (Lord Canning) - இவர் கி.பி. 1857ல் கல்கத்தா, பம்பாய், மெட்ராஸ் (சென்னை) ஆகிய ஊர்களில் பல்கலைக் கழகங்கள் ஆரம்பித்தார்.

Comments