பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்தல் - 7

 1. நீங்கலா - இடைவிடாது
 2. நீடிய - தீராத
 3. நீரவர் - அறிவுடையோர்
 4. நீர் - கடல்
 5. நீர்வார்கண் - நீரொழுகும் கண்கள்
 6. நுகர்வு - இன்பதுன்ப நுகர்ச்சி
 7. நுணங்கிய - நுட்பமாகிய
 8. நுணங்கிய நூல் - நுண்ணறிவு நூல்கள்
 9. நுதல் - நெற்றி
 10. நுதல்விழி - நெற்றிக்கண்
 11. நுந்தை - நும் தந்தை
 12. நூற்கழகங்கள் - நூலகங்கள்
 13. நெகிழ - தளர
 14. நெடிய மொழிதல் - அரசரிடம் சிறப்புப் பெறுதல்
 15. நெத்தி - நெற்றி
 16. நெறி - வழி
 17. நெறியினின்று - அறநெறியில் நின்று.
 18. நேர்ந்தார் - இசைந்தார்
 19. நோக்கி - ஆராய்ந்து
 20. நோநொந்து - துன்பத்துக்கு வருந்தி
 21. நோற்கிற்பவர் - பொறுப்பவர்
 22. நோற்பார் - நோன்பு மேற்கொள்பவர்
 23. நோன்றல் - பொறுத்தல்
 24. பகரா - கொடுத்து
 25. பகர்வது - சொல்வது
 26. பகழி - அம்பு
 27. பசியறாது - பசித்துயர் நீங்காது
 28. படரா - செல்லாத
 29. படிறு - வஞ்சம்
 30. படுத்தடுத்த - பத்து மடங்கு
 31. பணிவிடம் - பாம்பின் நஞ்சு
 32. பணை - மூங்கில்
 33. பண் - இசை
 34. பண்ணவர் - தேவர்
 35. பதுமத்தான் - தாமரையில் உள்ள பிரமன்
 36. பதுமை - உருவம்
 37. பந்தயம் - போட்டி
 38. பயக்கும் - கொடுக்கும்
 39. பயக்கும் - தரும்
 40. பராபரம் - இறைவன்
 41. பராவி - புகழ்ந்து
 42. பரிக்கால் - குதிரைக்கால்
 43. பரிந்து - விரும்பி
 44. பரிவாய் - அன்பாய்
 45. பரிவு - இரக்கம்
 46. பருதிபுரி - கதிரவன் வழிபட்ட இடம்
 47. பலபாடு - பல துன்பம்
 48. பலரில் - பலருடைய வீடுகள்
 49. பல்லவம் - தளிர் 
 50. பவம் - பயன் நோக்கிய செயல்
 51. பவித்திரம் - தூய்மையானது
 52. பழியொடு படரா – மறநெறியில் செல்லாத
 53. பறப்பு - பறக்கும் வானூர்தி முதலியன
 54. பனவன் - அந்தணன்
 55. பன்னரிய - சொல்லுதற்கரிய
 56. பாடறிவார் - நெறியுடையார்
 57. பாணி - பொட்டு
 58. பார்குலாம் - உலகம் முழுதும்
 59. பால்பற்றி - ஒருபக்கச் சார்பு
 60. பாற்றுவித்தார் - போக்குவித்தார்
 61. பிணி - நோய்
 62. பிணிநோய் - நீங்கா நோய்
 63. பிருகுடி - புருவம்
 64. பிழைத்துணர்ந்தும் - தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும்
 65. பிள்ளைக்குருகு - நாரைக்குஞ்சு
 66. பீற்றல்  குடை - பிய்ந்த குடை
 67. புகலல் ஒண்ணாதே - செல்லாதே
 68. புகல்வது - சொல்வது
 69. புகழ்சால் - புகழைத் தரும்
 70. புக்கு - புகுந்து
 71. புணை - தெப்பம்
 72. புண்ணியனார் - இறைவர்
 73. புந்தி - அறிவு
 74. புயம் - தோள்
 75. புயல் - மேகம்
 76. புரவி - குதிரை
 77. புரை - குற்றம்
 78. புரைதீர் - குற்றம் நீங்கிய 
 79. புலவீர் - புலவர்களே
 80. புலால் - இறைச்சி
 81. புல் - கீழான
 82. புல்லார் - பற்றார்
 83. புவனம் - உலகம்
 84. புவி - உலகம்
 85. புளகிதம் - மகிழ்ச்சி
 86. புள் - அன்னம்
 87. புள் - பறவை
 88. புறத்துறுப்பு - உடல் உறுப்புகள்
 89. புறம்பு - வெளியில்
 90. புறம்வேரார் - வெளிப்படுத்தமாட்டார்
 91. புறவு - புறா
 92. புனல் – நீர்
 93. புனைதல் - சுடுதல்
 94. புனைதல் - புகழ்தல்
 95. புன்கணீர் - துன்பம் கண்டு பெருகும் கண்ணீர்
 96. புன்கண் - துன்பம்
 97. புன்மை - நெறி பிறழ்ந்தசெயல்கள்
 98. பூகம் - கமுகம்
 99. பூங்கோயில் – திருவாரூர்க்கோவிலின் பெயர்
 100. பூசல் தரும் - வெளிப்பட்டு நிற்கும்
 101. பூதரம் - மலை
 102. பூதி – திருநீறு
 103. பூழ் - காடை
 104. பெருஞ்சிரம் - பெரியதலை
 105. பெரும்பேறு - வீடுபேறு
 106. பெறினும் - பெற்றாலும்
 107. பேணி - போற்றி
 108. பேதைமை - அறியாமை
 109. பேதைமை – அறியாமையின்பாற்பட்ட தீயசொற்கள்
 110. பேதையார் - அறிவிலார்
 111. பேருந்தகைத்து - பின் வாங்கும் தன்மையது
 112. பேறு - செல்வம்
 113. பையுள் - கவலை. வருத்தம்
 114. பொடி - மகரந்தப் பொடி


Comments