பொருத்தமான பொருளை தேர்வு செய்தல் - 5

  1. சிறந்தன்று - சிறந்தது
  2. சிறுமை - துன்பம்
  3. சீர்த்த இடம்  - உரிய காலம்
  4. சீலம்  - ஒழுக்கம்
  5. சுக்கிலம் - வெண்மை
  6. சுடர் - ஒளி
  7. சுடும் - வருத்தும்
  8. சுமக்க - பணிக
  9. சுரம் - வழி
  10. சுருதி - சுடுகாடு
  11. சுருதிமுதல் - மறை முதல்வராகிய
  12. சுவடி - நூல்
  13. சுழி - நீர்ச்சுழி
  14. சூகம் - தாமரை
  15. சூருடை கானகம் - அச்சம் தரும் காடு
  16. சூலை - கொடிய வயிற்றுநோய்
  17. சூல்உளை - கருவைத்தாங்கும் துன்பம்
  18. சூழ்ந்துகொளல் - நட்பாக்கிக் கொள்ளுதல்
  19. சூழ்வார் - அறிவுடையார்
  20. சூழ்விதி - நல்வினை
  21. செகுத்திடுவது - உயிர்வதை செய்வது
  22. செத்தை - குப்பைகூளம்
  23. செம்பொருள் - மெய்ப்பொருள்
  24. செம்மாந்து - பெருமிதத்துடன்
  25. செம்மைசேர் - புகழ்மிகு
  26. செயிர்த்தனள் - சினமுற்றவள்
  27. செய் - வயல்
  28. செய்கை - இருவினை
  29. செய்யாக்கால் - செய்யாவிடத்து
  30. செருக்கு - இறுமாப்பு
  31. செல்விழி - பயணம்
  32. செவிச்செல்வம் - கேள்விச்செல்வம்
  33. செவிலி - வளர்ப்புத்தாய்
  34. செறிந்து - அடர்ந்து
  35. செறு - வயல்
  36. செறுநர் - பகைவர்
  37. செற்றம் - கறுவு. சினம்
  38. செற்றார் - பகைவர்
  39. செற்றான் - வென்றான்
  40. சேடி - தோழி
  41. சேமம் - நலம்
  42. சேய - தொலைவு
  43. சேய் - குழந்தை
  44. சேய்(மை) - தொலைவு
  45. சேய்(மை) - தொலைவு
  46. சேவடி - இறைவனின் செம்மையான திருவடிகள்
  47. சேவிக்க - வணங்க
  48. சேவை - தொண்டு
  49. சொரூபம் - வடிவம்
  50. சொற்ற - சொன்ன
  51. சோங்கு - நாரை
  52. சோரன் - திருடன்
  53. ஞமலி - நாய்
  54. ஞாலம் - உலகம்
  55. ஞாலம் - உலகம்
  56. ஞானபரன் - கடவுள்
  57. ஞானப்பூங்கோதை - உமையம்மை
  58. ஞானம் - அறிவு
  59. தகத்தகாய - ஒளிமிகுந்த
  60. தகரப்பந்தல் - தகரத்தால் அமைக்கப்பட்ட பந்தல்
  61. தகுதியான் - பொறுமையால்
  62. தகைசால் - பண்பில் சிறந்த
  63. தகைமை - தன்மை
  64. தகையவே - தன்மையதே
  65. தக்கார் - தகுதியுடைய பெரியோர்
  66. தங்கள் சேயவர் - தங்களின் குழந்தைகள்
  67. தடக்கரி - பெரிய யானை
  68. தடந்தோள் - வலியதோள்
  69. தடம் - தடாகம்
  70. தண்டலை - பூந்தோட்டம்
  71. தண்ணளித்தாய் - குளிர்ச்சி நிறைந்த
  72. ததும்பி - பெருகி
  73. தத்தும் புனல் - தத்திச்செல்லும் நீர்
  74. தப்புந - இழக்க
  75. தமர் - உறவினர்
  76. தமவேயாம் - தம்முடைய நாடுகளே
  77. தமிழ்மகள் - ஒளவையார்
  78. தரணி - உலகம்
  79. தரம் - தகுதி
  80. தலை - சிறப்பு
  81. தலை - முதன்மை
  82. தலை சாயுதல் - ஓய்ந்து படுத்தல்
  83. தலைக்கூடி - ஒன்றுசேர்ந்து
  84. தலைப் பிரியா சொல் - நீங்காத சொற்கள்
  85. தலைவர் - இறைவர்
  86. தவம் - பெரும்பேறு
  87. தழீஇ - தழுவி
  88. தழீஇய - கலந்த
  89. தழை - செடி
  90. தழைக்கவும் - குறையவும்
  91. தழையா வெப்பம் - பெருகும் வெப்பம்
  92. தளிர்த்தற்று - தளிர்த்ததுபோல
  93. தாது - மகரந்தம்
  94. தாபிப்போம் - நிலைநிறுத்துவோம்
  95. தாரம் - மனையாள்
  96. தாருகன் - அரக்கன்
  97. தாரை - வழி
  98. தார் - மாலை
  99. தார்வேந்தன் - மாலையணிந்த
  100. தாழுகன் - அரக்கன்
  101. தானம் - கொடை
  102. தானை - படை
  103. திடம் - உறுதி
  104. திண்திறல் - உறுதியான வலிமை
  105. திண்மை - வலிமை
  106. தியங்கி - மயங்கி
  107. திரள் - கூட்டம்இ திரட்சி
  108. திரிந்தற்று - திரிந்ததுபோன்றது
  109. திரு - செல்வம்
  110. திருக்கம் - வஞ்சனை
  111. திருத்தக்க - செல்வம் நிலைத்த
  112. திரை - அலை
  113. திரைபல் - வெற்றிலை சுருள்
  114. திறல் - வலிமை

Comments