இயற்பியல் முக்கிய வினா விடைகள்-2

 1. 2n^2 என்ற சூத்திரத்தைக் கண்டறிந்தவர் - நீல்ஸ்மோர் 
 2. அணு எண் என்பது எதனைக்குறிக்கும்? - எலக்ரான்கள் அல்லது புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும் 
 3. அணுக்கரு பிளவைக் கண்டறிந்தவர்கள் - ஆட்டோஹான் மற்றும் ஸ்ட்ராஸ்மன் 
 4. அணுக்கருவிலிருந்து வெளிப்படும் மின்காந்த துகள் எது? - காமாத் துகள்கள் 
 5. அணுகுண்டு செயல்படும் தத்துவம் - அணுக்கரு பிளவு 
 6. அணுவில் உள்ள முக்கிய துகள்கள் - எலக்ட்ரான்,நியூட்ரான்,புரோட்டான் 
 7. அணுவின் உட்கருவைக் கண்டறிந்தவர் - ரூதர்போர்டு 
 8. அணுவின் மின் சுமை என்ன? - அணு மின் சுமை அற்றது 
 9. இயற்கை கதிரியக்கத்தைக் கண்டறிந்தவர் - ஹென்றி பெக்கரல் 
 10. எக்ஸ் கதிர்களைக் கண்டறிந்தவர் - ராண்ட்ஜென் 
 11. எலக்ட்ரானைக் கண்டுபிடித்தவர் - ஜே.ஜே.தாம்சன் 
 12. ஒரு அணுவில் மின் சுமை அற்ற துகள் யாது? - நியூட்ரான் 
 13. ஓர் அணுவின் உட்கருவில் உள்ள துகள்கள் யாவை? - புரோட்டான்கள்,நியூட்ரான்கள் 
 14. ஓர் அணுவின் நிறை என்பது எதனைக்குறிக்கும்? - புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள்
 15. ஓர் அணுவின் வெளிக்கூட்டிலுள்ள துகள்கள் யாவை? - எலக்ட்ரான்கள் 
 16. செயற்கை கதிரியக்கத்தைக் கண்டறிந்தவர் - ஐரேன் க்யூரி 
 17. அணுக்கொள்கையை முதலில் வெளியிட்டவர் - ஜான் டால்டன் 
 18. நியூட்ரானைக் கண்டுபிடித்தவர் - சாட்விக் 
 19. புரோட்டானைக் கண்டுபிடித்தவர் - கோல்ஸ்டீன் 


Comments