தமிழ் - பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்

வ.எண்சொல்பொருள்வ.எண்சொல்பொருள்
1விண்வானம்23ஏர்கலப்பை, அழகு
2மெய்உண்மை, உடம்பு24தொழுதுவணங்கி
3கசடுபழுது, குற்றம்25வரைமலை
4தகபொருந்த26அரம்பைவாழை
5இழுக்குகுற்றம். பழி27குழவிகுழந்தை
6பெருமைசிறப்பு, உயர்வு28நேயம்அன்பு
7சிறுமைதாழ்வு29பங்கயம்தாமரை
8இன்மைவறுமை30குரம்புவரப்பு
9நகமலரும்படி31கவின்அழகு
10குருகுபறவை, நாரை32ஈட்டம்தொகுதி
11விசும்புவானம்33சித்தம்மனம்
12திங்கள்நிலவு34சீர்செல்வம், சிறப்பு
13மறுகுற்றம்35சீற்றம்கோபம்
14கொம்புமரக்கிளை36மாறுஎதிர்ப்பு
15அகம்உள்ளே37எழில்அழகு
16கடக்கவெல்ல38மருங்குபக்கம்
17மதகுமடை39அறம்நீதி
18அறுநீங்கு40அற்றுஇல்லாத
19கவைமரங்கிளை பிளப்பு41புறம்வெளி
20செயல்அறிவு42மதிசந்திரன்
21துணைஅளவு43நாதம்ஒலி
22பனைபனைமரம்44முகில்மேகம்

Comments