ஓரெழுத்து ஒரு மொழிக்கு உரியப் பொருளைக் கண்டறிதல்

1. உயிர் இனம் 6 
ஆ, ஈ, ஊ, ஏ, ஐ, ஓ 
ஆ -பசு, எருது, ஆச்சா மரம்
ஈ -பறக்கும் பூச்சி, வண்டு, அழிவு, தேனீ, அம்பு, அரைநாள், பாம்பு, கொடு
ஊ -இறைச்சி, உணவு, விகுதி
ஏ -அம்பு, எய்யும் தொழில், இறுமாப்பு, அடுக்கு
ஐ -அழகு, ஐந்து, ஐயம், அசை, தலைவன், அரசன்
ஓ -சென்று தாக்குதல், மதகு நீர், ஒழிவு, தங்கும் பலகை

2. ம இனம் 6 
மா, மீ, மூ, மே, மை, மோ 
மா -பெரிய, நிலம், விலங்கு, மாமரம்
மீ -மேலே, ஆகாயம், மேன்மை, உயர்வு
மூ -மூப்பு (முதுமை), மூன்று
மே -மேல், மேன்மை
மை -கண் மை (கருமை), இருள், செம்மறி ஆடு, அஞ்சனம்
மோ -முகர்தல்

3. த இனம் 5 
தா, தீ, தூ, தே, தை 
தா -கொடு, குறை, கேடு, குற்றம், பகை
தீ -நெருப்பு, இனிமை, அறிவு, இடம்
தூ -வெண்மை, இறைச்சி, பறவை இறகு
தே -கடவுள்
தை -தமிழ் மாதம், தையல், திங்கள்

4. ப. இனம் 5 
பா, பூ, பே, பை, போ 
பா -அழகு, பாட்டு, நிழல்
பூ -மலர், சூதகம்
பே -அச்சம், நுரை, வேகம்
பை -கைப்பை, பாம்பு படம், கொள்கலம், பசுமை
போ -செல்

5. ந இனம் 5 
நா, நீ, நே, நை, நோ 
நா -நாக்கு, தீயின் சுவாலை
நீ -நீ
நை -வருந்து, இகழ்ச்சி
நோ -நோவு, துன்பம், வலி

6. க இனம் 4 
கா, கூ, கை, கோ 
கா -சோலை, காப்பாற்று, பாதுகாப்பு, சரஸ்வதி, தோட்டம்
கூ -பூமி, ஏவல், கூழ், கூவு
கை -உறுப்பு, ஒப்பனை, செயல், துதிக்கை, படை, கைப்பொருள், கைமரம்
கோ -வேந்தன், தலைவன், இறைவன், அரசன்

7. வ இனம் 4 
வா, வீ, வை, வௌ 
வா- வருகை
வீ -மலர், பூ, மகரந்தம், அழிவு, சாவு
வை -வைக்கவும், வைக்கோல், கூர்மை, வையம்
வௌ-வவ்வுதல் (அ) கௌதல் (ஒலிக்குறிப்பு)

8. ச இனம் 4 
சா, சீ, சே, சோ 
சா -சாதல், சோர்தல், பேய், மரணம்
சீ -வெறுப்புச் சொல் (அ) சீத்தல், சீழ், சளி, இலக்குமி, அடக்கம், நித்திரை
சே -சிவப்பு, எருது, அழிஞ்சல் மரம்
சோ -மதில், அரண்

9. யா -1 
யா -ஒருவகை மரம், யாவை, அசைச் சொல்

10. நொ -1 
நொ -வருந்து, நோய், மென்மை, துன்பம், நொய்வு

11. து -1 
து -உண், விகுதி, நடத்தல், உணவு, வகுத்தல்

ஆக ஓரெழுத்து ஒரு மொழி மொத்தம் 42 ஆகும்,

Comments