தமிழில் வழங்கப்படும் பருவப்பெயர்களின் தொகுப்பு

ஆண்களின் பருவப்பெயர்கள் :

பாலன் -7 வயதிற்குக்கீழ்
மீளி -10 வயதிற்குக்கீழ்
மறவோன் -14 வயதிற்குக்கீழ்திறலோன் -14 வயதிற்கும்மேல்
காளை -18 வயதிற்குக்கீழ்
விடலை -30 வயதிற்குக்கீழ்
முதுமகன் -30 வயதிற்கும்மேல்

பெண்களின் பருவப்பெயர்கள் :

பேதை : 5-7 வயது
பெதும்பை : 07 - 11 வயது
மங்கை : 11 - 13 வயது
மடந்தை : 13 - 19 வயது
அரிவை : 19 - 25 வயது
தெரிவை : 25 - 31 வயது
பேரிளம்பெண் : 31 - 40 வயது

இலைகளின் பருவப்பெயர்கள் :

கொழுந்து - குழந்தைப்பருவம்
தளிர் - இளமைப்பருவம்
இலை - காதற்பருவம்
பழுப்பு - முதுமைப்பருவம்
சருகு - இறுதிப்பருவம்

மலர்களின் பருவநிலைத் தமிழ்ப்பெயர்கள்

அரும்பு - அரும்பும் (தோன்றும்) நிலை
நனை - அரும்பு வெளியில் நனையும் நிலை
முகை - நனை முத்தாகும் நிலை
மொக்குள் - "முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம்" - திருக்குறள் (நாற்றத்தின் உள்ளடக்க நிலை)
முகிழ் - மணத்துடன் முகிழ்த்தல்
மொட்டு - கண்ணுக்குத் தெரியும் மொட்டு
போது - மொட்டு மலரும்பொழுது காணப்படும் புடைநிலை
மலர் - மலரும் பூ
பூ - பூத்த மலர்
வீ - உதிரும் பூ
பொதும்பர் - பூக்கள் பலவாகக் குலுங்கும் நிலை
பொம்மல் - உதிர்ந்து கிடக்கும் புதுப்பூக்கள்
செம்மல் - உதிர்ந்த பூ பழம்பூவாய்ச் செந்நிறம் பெற்று அழுகும் நிலை

Comments