தமிழ் - சொல்லும் பொருளும்


வ.எண் சொல்லும் பொருளும்......................................... வ.எண் சொல்லும் பொருளும்........................................
1அசவாமை - தளராமை62தொடை - மாலை
2அஞ்சுமின் - கூற்றம் 63தொழும்பர் - தொண்டர் 
3அண்டர் - தேவர் 64தொன்மை - பழமை 
4அறிமின் - அறநெறி 65நகை - சிரிப்பு 
5அனல் - தீ, நெருப்பு 66நல்குரவு - வறுமை
6அன்ன - போல67நலிவு - கேடு 
7ஆகடியம் - ஏளனம் 68நறை - தேன்
8இடுக்கண் - துன்பம் 69நன்னார் - பகைவர் 
9உகிர் - நகம் 70நாண் - கயிறு 
10உம்பர் - தேவர்71நாவாய் - படகு ,கப்பல்
11உழை - மீன் 72நுதல் - நெற்றி
12ஊற்றுழி - துன்புறும் காலம் 73படி - நிலம்
13ஏதம் - துன்பம்74படை - அடுக்கு
14ஏறு - ஆண்சிங்கம்75பண் - இசை 
15ஒழுக்கு - ஒழுக்கம்76பல்லவம் - தளிர்
16ஓங்க - உயர 77பள்ளி - படுக்கை
17ககம் - பறவை78பளு - சுமை 
18கஞ்சம் - தாமரை79பார் - உலகம் 
19கஞ்சம் - தாமரை80பிடி - பெண் யானை 
20கமடம் - ஆமை 81பிணவு - பெண் 
21கமுகு - பாக்கு 82பிணிமுகம் - மயில்
22களி - மகிழ்ச்சி83பீழை - பழி
23களி - யானை 84புரவி - குதிரை
24களிறு - ஆண் யானை85புரவி - குதிரை 
25காணம் - பொன்86புரை - குற்றம் 
26கால் - காற்று87புள் - பறவை
27காளர் - காடு88புள் - பறவை 
28கிளைஞர் - உறவினர் 89புனல் - நீர் 
29குரவர் - ஆசிரியர் 90புனை - தெப்பம்
30குருசு - சிலுவை 91பூதலம் - உலகம்
31குழவி - குழந்தை92பூதலம் - உலகம்
32கூலம் - தானியம் 93பொருப்பு- மலை
33கூவல் - கிணறு94பொலம் - அழகு 
34கேழல் - பன்றி 95பொறுமின் - கடுஞ்சொல் 
35கொண்டல் - மேகம் 96மஞ்ஞை - மயில்
36கோதை - மாலை97மடு - ஆழமான நீர்நிலை
37சலம் - வஞ்சனை 98மத்தமான் - யானை 
38சாந்தம் - சந்தனமுகம்99மருள் - மயக்கம்
39சிவிகை - பல்லக்கு 100மரை - மான்
40சினம் - கோபம் 101மல்லல் - வளப்பம் 
41சீலம் - ஒழுக்கம்102மறவன் - வீரன் 
42சுடலை - சுடுகாடு103மறு - குற்றம்
43சுரும்பு - வண்டு 104மாசு - குற்றம் 
44செய் - வயல்105மாடு - செல்வம் 
45செரு - போர்106மாருதம் - காற்று 
46செறு - வயல் 107மாறன் - மன்மதன்
47சென்னி - தலை108முண்டகம் - தாமரை 
48சோரன் - திருடன் 109மேதினி - உலகம்
49ஞாலம் - உலகம்110யாக்கை - உடல் 
50தகவு - நன்னடத்தை111வட்டு - சூதாட்டக்கருவி
51தகவு - நன்னடத்தை 112வடு - தழும்பு 
52தத்தை - கிளி113வரை - மலை 
53தரு - மரம்114வாவி - குளம்
54தவ்வை - மூதேவி 115விசும்பு - வானம் 
55தறு - வில்116விசை - வேகம்
56தார் - மலை 117வித்து - விதை
57தாரம் - மனைவி 118விழுமம் - சிறப்பு
58தாளாண்மை - முயற்சி 119விழைதல் - விருப்பம் 
59தீம் - இனிமை120வெற்பு - வந்தனை 
60தீயுழி - நரகம்121வேணி – சடை
61துன்று - செறிவு 122வேய் - மூங்கில்

Comments

  1. சொல்லும் பொருளும்- நன்று !

    ReplyDelete

Post a comment