தமிழ் - ஓரெழுத்து ஒரு மொழிச் சொற்கள்

.....................................................................ஓரெழுத்து ஒரு மொழிச்  சொற்கள்..................................................................
 சுட்டெழுத்துஎட்டுசிவன்விஷ்ணுபிரம்மா
 பசு(ஆவு), ஆன்மாஇரக்கம்நினைவுஆச்சாமரம்
 சுட்டெழுத்துஇரண்டில் ஒரு பங்கு அரை என்பதின் தமிழ் வடிவம்.
 பறக்கும் ஈதாகுகைதேனீ
 சிவன்ஆச்சரியம்சுட்டெழுத்துஇரண்டு என்பதின் தமிழ் வடிவம்

 இறைச்சிஉணவுஊன்தசை
 வினா எழுத்துஏழு என்பதின் தமிழ் வடிவம்
 அம்புஉயர்ச்சிமிகுதி
 அழகுஉயர்வுஉரிமைதலைவன்இறைவன்தந்தை
 மதகு, (நீர் தாங்கும் பலகை)
 பூமிஆனந்தம்
 வியங்கோள்  விகுதி
கா
 காத்தல்சோலை
கி
 இரைச்சல் ஒலி
கு
 குவளயம்
கூ
 பூமிகூவுதல்உலகம்
கை
 உறுப்புகரம்
கோ
 அரசன்தந்தைஇறைவன்
கௌ
 கொள்ளுதீங்கு
சா
 இறத்தல்சாக்காடு
சீ
 லட்சுமிஇகழ்ச்சிவெறுப்புச் சொல்
சு
 விரட்டடுதல்சுகம்மங்கலம்
சே
 காலை
சை
 அறுவறுப்பு ஒலிகைப்பொருள்
சோ
 மதில்அரண்
ஞா
  பொருத்துகட்டு
தா
 கொடுகேட்பது
தீ
 நெருப்பு , தீமை
து
 உண்
தூ
 வெண்மைதூய்மை
தே
 கடவுள்
தை
 தமிழ்மாதம்தைத்தல்பொருத்து
நா
 நான்நாக்கு
நி
 இன்பம்அதிகம்விருப்பம்
நீ
 முன்னிலை ஒருமைநீக்குதல்
நூ
 யானைஆபரணம்அணி
நே
 அன்புஅருள்நேயம்
நை
 வருந்து
நோ
 துன்ப்பபடுதல்நோவுவருத்தம்
நௌ
 மரக்கலம்
 நூறு
பா
 பாட்டுகவிதை
பூ
 மலர்
பே
 நுரைஅழகுஅச்சம்
பை
 கைப்பை
போ
 செல்ஏவல்
 சந்திரன்எமன்
மா
 பெரியசிறந்தஉயர்ந்தமரம்
மீ
 மேலே , உயர்ச்சிஉச்சி
மூ
 மூப்புமுதுமை
மே
 மேல்
மை
 கண்மை (கருமை), அஞ்சனம்இருள்
மோ
 மோதல்முகரதல்
 தமிழ் எழுத்து எனப்தின் வடிவம்
யா
 ஒரு வகை மரம்யாவைஇல்லை
 நாலில் ஒரு பங்கு "கால்என்பதன் தமிழ் வடிவம்
வா
 வருகஏவல்
வி
 அறிவுநிச்சயம்ஆகாயம்
வீ
 மலர் , அழிவு
வே
 வேம்புஉளவு
வை
 வைக்கவும்கூர்மை
வௌ
 வவ்வுதல்
நோ
 வருந்து
 தமிழெழுத்து நூறு என்பதன் வடிவம்
ளு
 நான்கில் மூன்று பகுதிமுக்கால் என்பதன் வடிவம்
று
 எட்டில் ஒரு பகுதி அரைக்கால் எனபதன் வடிவம்

Comments