இந்தியா | மாநிலப் போக்குவரத்துப் பதிவு எண்கள்அருணாசலப் பிரதேசம்AR
அஸ்ஸாம்AS
ஆந்திரப் பிரதேசம்AP
பீகார்BR
கோவாGA
குஜராத்GJ
ஹரியானாHR
இமாசலப் பிரதேசம்HP
கர்நாடகம்KA
கேரளம்KL
மத்தியப் பிரதேசம்MP
மகாராஷ்டிரம்MH
மணிப்பூர்MN
மேகாலயாML
மிசோரம்MZ
நாகலாந்NL
ஒரிசாOR
பஞ்சாப்PB
ராஜஸ்தான்RJ
சிக்கிம்SK
தமிழ்நாடுTN
திரிபுராTR
உத்திர பிரதேசம்UP
மேற்கு வங்காளம்WB
அந்தமான்-நிகோபார்AN
சண்டிகர்CH
தாத்ரா நாகர்ஹவேலிDN
டாமன் - டயூDD
தில்லிDL
இலட்சத் தீவுகள்LD
பாண்டிச்சேரிPY

Comments