இயற்பியல் | மாறிலிகள்

இயற்பியலின் மாறிலிகள்

1.
ப்ளாங்க் மாறிலி - 6.624 X10-34 J
 2.
அவகோட்ரோ எண் - 6.023X10-23 per mole
 3. 1
கிலோவாட் 1000 வாட்
 4. 1
குதிரைத் திறன் - 746 வாட்
 5.
புவிஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் 'g' - 9.8 மீ/செ2
 6.
புவிஈர்ப்பு மாறிலி 'G'  - 6.673X10-11Nm2Kg-2
 7.
லட்சிய எந்திரத்தின் பயனூறு திறன் -  1
 8.
தனிவெப்பநிலை (அ) தனிச்சுழி - -273 =0oK
 9.
பனிக்கட்டி உருகுதலின் மறை வெப்பம் -  3.3X105 JKg-1 வோல்ட்
 10.
தெளிவுறுகாட்சியின் மீச்சிறு தொலைவு - 25செ.மீ (அ) 0.25 மீ
 11.
எக்ஸ்- கதிர்களின் அலைநீளம் - 1Ao 100 Ao வரை
 12.
விநாடி ஊசலின் நீளம் 100 செ.மீ., அலைவு நேரம் 2 விநாடி.

Comments