தேசிய சின்னங்கள்


தேசிய கீதம் : ஜனகண மன...

தேசியப்பாடல் : வந்தே மாதரம்

தேசிய சின்னம் : அசோக சக்கரம்

தேசிய கொடி : மூவர்ணக் கொடி

தேசிய காலண்டர் : சக வருடம்

தேசிய விலங்கு : புலி

தேசிய நீர் வாழ் விலங்கு : டால்பின்

தேசிய நதி : கங்கை

தேசிய பறவை : மயில்

தேசிய மலர் : தாமரை 

தேசிய மரம் : ஆலமரம்

கனி : மாம்பழம்

விளையாட்டு : ஹாக்கி

Comments