உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

KALVISOLAI - HEADLINE


My Blogger TricksAll Blogger TricksAll Blogging Tips

UGC NET | Education Paper II | WESTERN SCHOOL OF PHILOSOPHY

WESTERN SCHOOL OF PHILOSOPHY:
by
Krithika.S and Kalaivani.M
Assistant Professors in Physical Science, Dr.G.R.Damodaran College of Education at Sulur in Coimbatore.
  1. Naturalism, 
  2. Idealism 
  3. Pragmatism with reference to concept of knowledge, reality, values their educational implications for aims, contents and methods of education

Nobel Prizes 2013 | The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2013 | நோபல் பரிசு 2013: மருத்துவம்

உயிருள்ளவைகளின் அடிப்படையாக விளங்குவது செல்கள். செல்லின் உள்ளே உட்கரு, மைட்டோ காண்டிரியா, ரிபோசோம், லைசோசோம், கோல்கை உறுப்புகள், செண்ட்ரியோல்கள் போன்ற முக்கியமான உள்ளுறுப்புகள் மற்றும் சைட்டோபிளாச திரவம் ஆகியவை செல் சவ்வினால் சூழப்பட்டிருக்கும். செல்லின் உள்ளுறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் முக்கிய பணியினை செய்யக்கூடியவை. ஒற்றை செல் வகையான புரோகார்யோடிக் செல்வகையினைக் காட்டிலும் விலங்கு செல்லான யூகார்யோடிக் செல்வகை மிகவும் சிக்கலா னவை. யூகார்யோடிக் செல்லின் உட்பகுதி சிக்கலான அறைகளால் ஆனது. அதன் அறைக்குள்ளிருக்கும் உள்ளுறுப்புகளுக்கு தேவைப்படும் புரோட்டீன் பொருட்களை கொண்டு சேர்க்கவும், அவை வெளியேற்றும்  கழிவுப்பொருட்களை செல்லுக்கு வெளியே விட்டுவிடு கின்ற போக்குவரத்து அமைப்பு வெசிகிள் போக்குவரத்து அல்லது குமிழ்போக்குவரத்து அமைப்பாகும்.